Hjälp oss göra rätt

För SIBS med ingående bolag (Sveaviken Bostad, MOKO, SIBS Malaysia, Frontlog and MOBY), är ett öppet klimat och en hög affärsetik viktig. Vi hoppas och tror därför att eventuella missförhållanden rapporteras till valfri chef inom organisationen.

Om du har upplevt eller känner till allvarliga oegentligheter eller missförhållanden inom SIBS med ingående bolag och vill rapportera detta anonymt är du välkommen att använda vår visselblåsartjänst. Genom visselblåsartjänsten är du garanterat anonym.

Visselblåsartjänsten är tänkt att i första hand hantera följande typer av ärenden:

  • Brottslig aktivitet så som till exempel mutor, förfalskning och miljöbrott
  • Korruption
  • Allvarliga brister i arbetsmiljö
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier
  • Allvarliga avsteg från vår uppförandekod

Hur går det till?

Steg 1 – Rapportera
Rapportera via länken eller genom att skanna QR-koden nedan. Du som rapporterar är helt anonym.

Steg 2 – Handläggning
Din anmälan hanteras av en oberoende jurist. Om du valt att lämna en epostadress får du en bekräftelse på att din rapport är mottagen och kan bli kontaktad för kompletterande uppgifter.

Steg 3 – Utredning
Om en inlednande bedömning visar att det finns misstankar om allvarliga oegentligheter eller missförhållanden inleds en utredning. När utredningen är färdig lämnas den över tillsammans med slutsatserna till berörd organisation som kan vidta åtgärder.

Steg 4 – Slutsatser och återkoppling
Inom tre månader ger den oberoende juristen dig återkoppling om hur ärendet hanterats.

Lämna rapporten via länken eller genom att skanna QR-koden med din mobil.