Regulatory

Sveaviken Bostad förvärvar i Eskilstuna och planerar för upp till 300 bostäder

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 5 AB, avtalat om att förvärva fastigheterna Valnöten 6 och Valnöten 14 i Eskilstuna. Fastigheterna är belägna i stadsutvecklingsområdet Väster i centrala Eskilstuna. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas utifrån ett värde om ca 3500 kr per ljus BTA bostäder efter avdrag för latent skatt, och fastställs…

Read more

Rättelse av pressmeddelande av SIBS AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

Idag den 30 juni 2021 kl. 12.30 offentliggjordes att SIBS har ansökt om upptagande till handel av det tillkommande obligationslånet på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List. Beräknad första handelsdag är den 2 juli 2021. Tyvärr angavs i pressmeddelandet att obligationerna emitterades på en kurs om 100,25 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om…

Read more

SIBS AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

SIBS AB (publ) (”SIBS”) offentliggjorde den 27 maj 2021 att bolaget utökat sitt befintliga gröna obligationslån (ISIN SE0014965729) med förfall den 19 april 2024, med 50 mkr. Obligationerna emitterades på kurs 100,25 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 764 baspunkter till slutligt förfall. Obligationslånet har ett rambelopp…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar fastighet vid Norrviken i Sollentuna och planerar för upp till 300 lägenheter

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 5 AB, avtalat om att förvärva fastigheten Ruletten 30 som är belägen invid Norrviken i Sollentuna. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas på ett förutbestämt pris om 8000 kr/ljus BTA och slutgiltig köpeskilling fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde förväntas ske under tredje kvartalet 2021. Säljer gör Landexo…

Read more

Sveaviken Bostad får ny markanvisning i Barkarbystaden, Järfälla

Kommunstyrelsen i Järfälla har beslutat att godkänna markanvisningsavtal med Sveaviken Bostad AB för kvarter 20 i Etapp III av Barkarbystaden. Detta är den andra markanvisningen som Sveaviken Bostad får i Barkarbystaden och kvarteret som markanvisas är 16 500 kvm ljus BTA. Här planerar Sveaviken Bostad för 200 lägenheter, bokaler och lokaler för kommersiell verksamhet. Byggstart planeras…

Read more

SIBS AB (PUBL) EMITTERAR YTTERLIGARE GRÖNA OBLIGATIONER OM 50 MKR

SIBS AB (publ) (”SIBS”) har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån (ISIN SE0014965729) med förfall den 19 april 2024 med 50 mkr. Obligationerna emitterades på kurs 101.00 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 764 baspunkter till slutligt förfall. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 mkr av vilket…

Read more

Komplettering: SIBS publicerar delårsrapport för januari - mars 2021

I tidigare pressmeddelande var inte finansiella nyckeltal med, därför går vi ut med denna komplettering. SIBS delårsrapport för januari-mars 2021 har idag publicerats på bolagets webbplats sibsab.com SIBS har haft en stark inledning på året med fortsatt god lönsamhet i vår kärnverksamhet vilken omfattar hela värdekedjan. Vi fortsätter tydligt på vår inslagna väg med ambition…

Read more

SIBS publicerar delårsrapport för januari - mars 2021

SIBS delårsrapport för januari-mars 2021 har idag publicerats på bolagets webbplats sibsab.com SIBS har haft en stark inledning på året med fortsatt god lönsamhet i vår kärnverksamhet vilken omfattar hela värdekedjan. Vi fortsätter tydligt på vår inslagna väg med ambition att färdigställa 1 000 lägenheter per år. Väsentliga händelser under första kvartalet · Tillträde av…

Read more

SIBS AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

SIBS AB (publ) (”SIBS”) offentliggjorde den 23 mars 2021 att bolaget utökat sitt befintliga gröna obligationslån (ISIN SE0014965729) med förfall den 19 april 2024, med 150 mkr. Obligationerna emitterades på kurs 100.25 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 793 baspunkter till slutligt förfall. Obligationslånet har ett rambelopp…

Read more

Kallelse till SIBS AB årsstämma den 1 juni 2021

Aktieägarna i SIBS AB (publ) offentliggör genom detta pressmeddelande kallelse till årsstämma den 1 juni 2021 kl. 12.00. Kallelsen publiceras på SIBSs webbplats och annonseras i Svenska Dagbladet.   För ytterligare information se bifogad kallelse eller kontakta nedan Erik Thomaeus CEO, SIBS et@sibsab.com +46 70-755 78 98   Denna information är sådan insiderinformation som SIBS AB…

Read more

SIBS publicerar årsredovisning för 2020

SIBS årsredovisning för 2020 har idag publicerats på bolagets webbplats sibsab.com Vi summerar ett framgångsrikt 2020 för SIBS och konsta­terar att vårt målmedvetna arbete givit resultat. Vi har under året ökat såväl produktionstakt som färdigställda lägenheter väsentligt. Vår byggrättsportfölj har också utökats med flertalet nya projekt. Vi har i linje med vår strategi förstärkt hela…

Read more

Sveaviken Bostad utökar med fler bostadsbyggrätter i Vallentuna Centrum

Sveaviken Bostad AB har den 14 april genom bolagsaffär förvärvat och tillträtt fastigheten Vallentuna Rickeby 1:149 i Vallentuna Centrum. Fastigheten inrymmer byggrätter för bostäder inom detaljplanen Gamla Polishuset, i vilken Sveaviken Bostad tidigare erhållit en markanvisning för uppförande av 37 studenthyreslägenheter på fastigheten Vallentuna Prästgård 1:49. Med detta kompletterande förvärv av grannfastigheten inom samma detaljplan…

Read more