SIBS uppförandekod

Uppförandekod SIBS AB (publ)

1 Omfattning och bakgrund

Denna uppförandekod omfattar styrelse, ledning och alla medarbetare på SIBS AB inklusive dotter- och koncernbolag. Våra leverantörer omfattas av vår leverantörskod.

Uppförandekoden tydliggör våra grundläggande värderingar och är baserad på FN Global Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Principer I UN Global Compact
Mänskliga rättigheter

Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt
Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 5: Avskaffa barnarbete
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö
Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption
Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

2 Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter
Vi verkar för yttrandefrihet, föreningsfrihet och rätten att organisera sig fackligt genom att tydligt uppmuntra anställda på vår fabrik om deras rättigheter.

Vi accepterar inga former av diskriminering. Detta innebär att alla ska ha samma möjligheter oavsett kön, ursprung, ålder, funktionshinder, religion eller politisk åsikt.

En fysiskt säker och psykiskt hälsosam arbetsplats är vår högsta prioritet. Detta uppnås genom ett vårt strukturerade arbete med arbetsmiljö har högsta prioritet.

Vi accepterar ingen form av tvångsbete fysisk eller psykisk bestraffning eller hot om detta. Alla som utför arbete åt oss ska vara minst 15 år fyllda.

3 Miljö
Vi följer alltid försiktighetsprincipen genom att analysera beslut som kan få stor miljöpåverkan. Vi jobbar aktivt med att minska vår miljöpåverkan bland annat genom att arbeta med miljöcertifiering och minskad klimatpåverkan genom hela kedjan från råvaror till fastighetsdrift.

Inom SIBS miljöarbete jobbar vi med vår påverkan på klimat, vatten, hav, skog, biodiversitet, mark och luft genom att bland annat fokusera på vår energi- och resursanvändning, hantering av ett förändrat klimat samt material-, kemikalie-, och avfallshantering.

4 Affärsetik
Vi accepterar inga former av korruption. Vi avstår helt från att ge eller ta emot alla typer av gåvor som kan sätta oss eller den andra parten i någon form av beroendeställning. Vi undviker intressekonflikter genom att inte genomföra affärer med närstående eller där vi har privata intressen. All användning av
våra underentreprenörer eller leverantörskontakter för privat bruk måste godkännas av CEO.

5 Informationshantering
Vi genomför åtgärder så att konfidentiell information endast kommer till de har rätt till den. Om vi av misstag får tillgång till konfidentiell information avstår vi från att använda den och rapporterar misstaget.

Vi skyddar alla personuppgifter och sparar endast personlig information som kan knytas till en fysisk
person där behov finns i enlighet med GDPR.

6 Efterlevnad
Uppförandekodens följs löpande upp som en naturlig del i verksamheten. Ledningen i varje bolag inom koncernen ansvarar genom att föregå med gott exempel och att stötta medarbetarna

Om en medarbetare inte följer denna uppförandekod leder det till korrigerande åtgärder.

Om en leverantör vid flera tillfällen inte följer vår leverantörskod eller allvarligt bryter mot den kommer affärssamarbetet att avvecklas.

SIBS uppmuntrar alla som omfattas av denna kod att anmäla alla typer av missförhållanden till sin närmaste chef. Genom visselblåsarfunktion kan detta ske helt anonymt. Oberoende jurist analyserar alla inrapporterade ärenden och delger ingen information till SIBS som kan påverka anonymiteten hos den som anmält. Visselblåsarfunktionen nås på vår hemsida.

7 Uppdatering och styrelsens godkännande
Uppförandekoden ska ses över en gång per år eller oftare vid behov. Denna kod antogs av styrelsen i SIBS AB 2023-06-28