SIBS AB bokslutskommuniké 2020 – Stark tillväxt och fortsatt god lönsamhet

”Vi summerar ett framgångsrikt 2020 för SIBS och konstaterar att vårt målmedvetna arbete givit resultat. Vi har under året ökat såväl produktionstakt som färdigställda lägenheter väsentligt samt utökat vår byggrättsportfölj med flertalet nya projekt. Vi har också i linje med vår strategi förstärkt hela värdekedjan och samtliga koncernbolag har haft en stark tillväxt och fortsatt god lönsamhet. Våra hållbara bostäder är efterfrågade på marknaden och tillsammans med våra fantastiska medarbetare är vi väl positionerade för fortsatt utveckling i samma riktning.”

Erik Thomaeus, CEO SIBS AB

 

Januari – december 2020

 • Hyresintäkterna ökade till 11 958 Tkr (563) och driftöverskottet ökade till 9 461 Tkr (457)

 • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 61 163 Tkr (221 518)

 • Resultat från intressebolag uppgick till 175 489 Tkr (1 924)

 • Årets rörelseresultat uppgick till 203 868 Tkr (197 174)

 

Oktober – december 2020

 • Kvartalets hyresintäkter ökade till 4 525 Tkr (563) och driftöverskottet ökade till 3 543 Tkr (457)

 • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 37 095 Tkr (44 118)

 • Resultat från intressebolag uppgick till 18 990 Tkr (1 924)

 • Kvartalets rörelseresultat uppgick till 50 508 Tkr (38 944)

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • SIBS dotterbolag Sveaviken Bostad har avtalat om att förvärva en fastighet i centrala Malmö. Planarbete pågår för cirka 400 lägenheter. Överenskommet fastighetsvärde beräknas utifrån 4 500 kr/kvm ljus BTA. Förväntad byggstart under första halvåret 2022.

 • SIBS dotterbolag Sveaviken Bostad har tilldelats en markanvisning i Hässelby och planerar för cirka 100 lägenheter. Fastigheten ligger utmed Maltesholmsvägen. Priset för marken är satt till 7 200 kr/kvm ljus BTA och tänkt exploatering är 6 000 BTA. Byggstart planeras till 2022.

 • SIBS dotterbolag Sveaviken Bostad har avtalat om att förvärva en fastighet i centrala Brunnshög, Lund. Överenskommet fastighetsvärde beräknas uppgå till ca 180 Mkr. Tillträde sker vid projektets färdigställande vilket är beräknat till andra kvartalet 2021. Projektet bedrivs idag som joint venture och innefattar 75 lägenheter.

 • SIBS dotterbolag Sveaviken Bostad har tecknat avtal om förvärv av tre fastigheter i centrala Enköping. Överenskommet fastighetsvärde beräknas uppgå till 95 Mkr. Planarbete pågår för utveckling av cirka 300 bostäder samt förskola. Byggstart förväntas ske under andra halvåret 2021.

 • SIBS dotterbolag Sveaviken Bostad har tillsammans med Nordsten Fastigheter via gemensamägt bolag avtalat om att förvärva två fastigheter i Enköping belägna precis invid Enköping Station. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 42,5 Mkr. Tillträde planeras ske under första kvartalet 2021. Detaljplan som medger drygt 20 000 kvm bostäder väntas gå ut på samråd under mitten av 2021.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Tillträde av de två fastigheterna i Enköping belägna precis invid Enköping Station. Dessa fastigheter förvärvade SIBS dotterbolag Sveaviken Bostad under fjärde kvartalet.

 

Kontaktinformation

Erik Thomaeus 
CEO, SIBS AB
et@sibsab.com
+46 070-755 78 98

Ulf Thomaeus
CFO, SIBS AB
ut@sibsab.com
+46 072-210 72 30

 

Kommande finansiell rapport

Årsredovisning 2020 publiceras vecka 17 2021

 

Denna information är sådan insiderinformation som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoner för offentliggörande klockan 14.00 CET den 26 februari 2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIBS AB startades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är en av Nordens snabbast växande
bostadsbyggare. Hela den integrerade värdekedjan finns inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och egen fabrik
till långsiktigt fastighetsägande i dotterbolaget Sveaviken Bostad. Bolaget har idag färdigställt nära 600 högkvalitativa
hyresrätter i attraktiva städer i Sverige. SIBS har som uttalad ambition att bli Nordens mest hållbara bostadsbyggare.