SIBS överväger att stärka balansräkningen med 150 mkr eget kapital och initierar skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslå

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) har idag initierat ett skriftligt förfarande (”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående icke-säkerställda gröna obligationslån 2020/2024 med ISIN SE0014965729 (”Obligationslånet”).

SIBS har fortsatt bevisat att byggsystemet levererar enligt plan och väntas inom kort färdigställa sin tusende bostad på mindre än två år. SIBS har även nyligen ingått en avsiktsförklaring om att bilda ett Joint Venture med Slättös nya fond Slättö Value Add II för att utveckla drygt 4 000 lägenheter från SIBS projektportfölj och SIBS kommer parallellt med detta att utöka produktionskapaciteten med en andra fabrik.

I samband med denna uppväxling av verksamheten överväger SIBS att genomföra en riktad nyemission för att stärka sin balansräkning ytterligare. Sammantaget överväger SIBS att öka sitt egna kapital med 150 mkr genom en nyemission om 250 mkr riktad till en grupp investerare, däribland Neptunia Invest AB och Georg Ehrnrooth, följt av en utdelning om upp till 100 mkr (”Transaktionen”). Den riktade nyemissionen skulle innebära en utspädning av befintliga aktieägare om 10 procent.

För att möjliggöra Transaktionen önskar SIBS få obligationsinnehavarnas godkännande att ändra villkoren för Obligationslånet i syfte att tillåta den tänkta engångsutdelningen om 100 mkr, villkorat av att en kontantemission om minst 250 mkr genomförts. Vidare önskar SIBS få obligationsinnehavarnas godkännande för att utöka det maximala utestående beloppet under Obligationslånet från 600 mkr till 800 mkr.

Villkorat att det Skriftliga Förfarandet godkänns enligt ovanstående förslag med en erforderlig röstmajoritet samt att kvorumkravet uppfyllts kommer en samtyckespremie på 0,10% av Obligationslånets utestående nominella belopp att betalas ut (”Samtyckespremien”). Samtyckespremien kommer att betalas ut genom Euroclear Sweden pro rata till samtliga registrerade innehavare av obligationer per 17 september med utbetalning senast 20 bankdagar efter att det Skriftliga Förfarandet godkänts enligt ovan.

SIBS har idag begärt Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationslånet, att skicka meddelanden om det Skriftliga Förfarandet inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av obligationer i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 13 september 2021. Meddelande om det Skriftliga Förfarandet finns tillgängligt på SIBS och Agentens respektive hemsidor.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 17 september 2021 och sista dag för röstning är den 1 oktober 2021. Dock kan det Skriftliga Förfarandet upphöra i förtid innan röstningsperioden upphört om erforderlig röstningsmajoritet uppnås dessförinnan.

SIBS har mandaterat Pareto Securities AB som finansiell rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på
voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Thomaeus, VD SIBS
Telefon: +46 70 755 78 98
et@sibsab.com

Anders Høyem, Head of Fixed Income sales, Pareto Securities AB
Telefon: +47 45 20 40 33
anders.hoyem@paretosec.com

 

Om SIBS

SIBS AB startades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Hela den integrerade värdekedjan finns inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik till långsiktigt fastighetsägande av bostadsfastigheter. SIBS har som uttalad ambition att bli Nordens mest hållbara bostadsbyggare genom vårt helt cirkulära angreppsätt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-09-14 kl.10:30 CET