Delårsrapport januari-mars 2023

God efterfrågan på den globala marknaden

”Vi verkar i turbulenta tider men kan ändå konstatera att efterfrågan på SIBS produkter är mycket god på den globala marknaden. Det är mycket glädjande att inleda 2023 med två internationella affärer, väl i linje med SIBS tillväxtstrategi.

Den svenska marknaden för bostadsutveckling har bromsat in rejält det senaste året vilket även SIBS märker av. Vi fullföljer givetvis alla påbörjade projekt men inga nya svenska bostadsprojekt har startats de senaste sex månaderna vilket även återspeglas i det negativa resultat som vi redovisar för första kvartalet. Redan vid bolagets grundande var det ett viktigt strategiskt vägval att rigga SIBS för den globala marknaden. Mot bakgrund av den långsammare svenska marknaden vi nu ser är det med stor tillfredsställelse vi konstaterar att den strategin bär frukt.”

Erik Thomaeus, CEO SIBS AB
 

Januari - mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 538,8 (198,0) MSEK, varav hyresintäkterna (inklusive SIBS andel av joint venture) uppgick till 20,5 (10,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden var -37,7 (165,6) MSEK.
 • Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 2 484,3 (2 357,0) MSEK.
 • Produktionsstart om 0 lägenheter (328).
 • Specifik energianvändning för byggnader som varit i drift minst ett år: 40 kWh/kvm i genomsnitt.
 • Genererad solel: 521 MWh.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Magnus Sundell tillträder som vice VD för SIBS AB och Carl Saidac som vice VD för dotterbolaget Sveaviken Bostad.
 • SIBS ska i partnerskap med fastighetsutvecklaren Donard Living uppföra cirka 600 lägenheter fördelade på två projekt belägna på pendlingsavstånd till centrala London. Produktionsstart i SIBS fabrik samt byggstart är planerat till andra halvåret 2023. Affären sker under affärsområdet Industriell försäljning i produktkategorin Modulförsäljning.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I april 2023 delregistrerade SIBS 26 352 nyemitterade aktier vilka tillfört bolaget cirka 119 mkr i emissionslikvid. Därmed avslutades den nyemission som inleddes i november 2022. Totalt omfattade nyemissionen 55 660 aktier och cirka 250 mkr i emissionslikvid.
 • Sveaviken Bostad AB har genom helägda dotterbolag avyttrat fastigheterna Örebro Auto-gyron 4-5, samt Glidplanet 4 till SEB:s bostadsfond Domestica V. Fastigheterna omfattar tillsammans 274 lägenheter med en uthyrningsbar yta om 11 650 kvm, varav 98 kvm utgörs av en kommersiell lokal, samt ett fristående parkeringshus med 161 platser.
 • SIBS har tecknat avtal med NEOM i Saudi Arabien för leverans av 2 174 bostäder fördelat på 35 hus. Affären avser leverans av nyckelfärdiga hus och kommer i sin helhet att levereras och driftsättas under tredje kvartalet 2024. NEOM är i dagsläget världens största urbaniseringsprojekt.

   

Kontaktinformation
Erik Thomaeus

CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98


Magnus Sundell
vVD, SIBS AB
ms@sibs.se

+46 70-602 76 75

Ulf Thomaeus
CFO, SIBS AB
ut@sibs.se

+46 72-210 72 30

Kommande finansiell rapport       
Delårsrapport januari-juni 2023 publiceras den 25 augusti 2023.


Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 15.00 CET den 31 maj 2023.    

SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt närmare 2 000 bostäder med en byggrättsportfölj om cirka 12 000 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.