SIBS Group avslutar ett starkt år med vårt hittills starkaste kvartal

”Det är otroligt glädjande att summera och kommunicera ett framgångsrikt 2021 med en för oss historiskt stark avslutning. Året har innehållit flertalet viktiga milstolpar, så även i det avslutande kvartalet. Vi har under 2021 färdigställt 478 lägenheter och produktionsstartat 1 376 st. Vår byggrättsportfölj har utökats och summeras nu till ca 10 500 lägenheter.

Vi har under perioden produktionsstartat över 470 lgh och färdigställt 127 lgh. Det innebär att vi nu har

1 645 lgh i pågående produktion. Kvartalet summerade till ett rörelseresultat om ca 352,5 MSEK och därmed blir årets samlade rörelseresultat ca 666,7 MSEK. Det starka resultatet är ett tydligt bevis på att vår affärsmodell fungerar och att vår värdekedja är stark i varje del.

Med en förstärkt organisation om över 600 medarbetare och en andra fabrik i Malaysia under uppförande för att tas i bruk under 2022, står vi redo att lägga in ytterligare en växel och fortsätta vår tillväxtresa med samma engagemang och handlingskraft som tidigare.”

Erik Thomaeus, CEO SIBS AB

Oktober - december 2021

 • Kvartalets hyresintäkter (inklusive SIBS andel av JV) ökade till 9,1 MSEK
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 99% 
 • Rörelseresultatet uppgick till ca 352,5 MSEK  
 • Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 1 100 MSEK (SIBS andel)  
 • Produktionsstart om 470 lägenheter 
 • Utökat byggrättsportföljen med ytterligare 4 073 lägenheter
 • Egenproducerad el från solceller som andel av beräknad total fastighetsenergi i bestånd: 28%
 • Beräknad energianvändning i bestånd, medelvärde: 25 kWh/kvm, år

Januari – december 2021

 • Periodens hyresintäkter (inklusive SIBS andel av JV) ökade till 28,1 MSEK
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 99 %
 • Rörelseresultatet uppgick till ca 666,7 MSEK
 • Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 1 100 MSEK (SIBS andel)
 • Produktionsstart om 1 376 lägenheter 
 • Utökat byggrättsportföljen med ytterligare 4 651 lägenheter  
 • Egenproducerad el från solceller som andel av beräknad total fastighetsenergi i bestånd: 28%
 • Beräknad energianvändning i bestånd, medelvärde: 25 kWh/kvm, år

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • SIBS har på extra bolagsstämma beslutat om och genomför en riktad nyemission om 55 555 aktier
  och tillförs 250 mkr.
 • SIBS och Slättö i första affären inom ramen för gemensamt bolag med ambition att bygga minst
  4 000 gröna bostäder till ett färdigställt värde om ca 10 miljarder kronor.
 • Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i Örebro med 117 hållbara nybyggda hyresrätter från JV.
 • Sveaviken vann markanvisning i Portkvarteren i Centrala Brunnshög i Lund och planerar att bygga
  ca 100 lägenheter på platsen.
 • Sveaviken erhåller ytterligare markanvisning från Stockholms stad i Husby/Kista och planerar att
  bygga ca 140 tillkommande lägenheter.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Sveaviken förvärvar i Botkyrka och planerar för mellan 3 000 och 5 000 bostäder.
 • Sveaviken och Nordsten i gemensamt JV förvärvar industrifastighet i Enköping och planerar för
  ca 500 lägenheter.
 • Sveaviken förvärvar fastighet i centrala Huddinge med byggrätt för 100 bostäder.

Kontaktinformation

Erik Thomaeus CEO, SIBS AB
et@sibsab.se
+46 070-755 78 98

Ulf Thomaeus CFO, SIBS AB
ut@sibsab.se
+46 072-210 72 30

Kommande finansiell rapport
Årsredovisning 2021 publiceras den 29 april 2022.

SIBS AB startades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är en av Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Hela den integrerade värdekedjan finns inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik till långsiktigt fastighetsägande av bostadsfastigheter. SIBS har som uttalad ambition att bli Nordens mest hållbara bostadsbyggare.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan insiderinformation som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 15.00 CET den 28 februari 2022.