Sveaviken och Slättö genomför flera affärer för att renodla ägande och optimera förvaltning

Sveaviken Bostad och Slättö genomför ägarförändringar i ett antal äldre joint venture-strukturer för projekt som går in i nya faser. Förändringarna innebär att Sveaviken och tre av Slättös fonder avyttrar respektive förvärvar andelar av varandra, i projekt som tidigare ägts och utvecklats gemensamt. Sveaviken kommer att utveckla klart samtliga ej färdigställda projekt som berörs av transaktionerna. I och med dessa ägarförändringar renodlar Sveaviken sitt fastighetsbestånd, vilket skapar förbättrade förutsättningar för attraktiv finansiering och en marknadsledande förvaltning.

Sveaviken och fonden Slättö Value Add I har sedan tidigare avtalat om att Sveaviken ska förvärva samtliga andelar i fastigheterna Autogyron 4 och 5 i Örebro. Nu tillkommer en motsvarande transaktion genom vilken Sveaviken köper ut Slättö Value Add I ur det gemensamma projektet i Barkarby, vilket färdigställs inom kort.

Parterna har även kommit överens om att Sveaviken förvärvar fonden Slättö Core+ andelar i fastigheten Glidplanet 4 i Örebro, som därmed helt tas över av Sveaviken. Samtidigt avyttrar Sveaviken till Slättö Core+ samtliga andelar i fastigheterna Tranbäret 1 i Kalmar samt Kolartorp 1:360 och 1:366 i Vega, Haninge.

Slutligen förvärvar Sveaviken fonden Slättö IV:s andelar i det nyligen byggstartade gemensamma projektet i Nykvarn Centrum.

Sammantaget förvärvar Sveaviken Bostad och Slättös Core+-fond den andra partens andelar baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 2,2 mdr SEK respektive 1,3 mdr SEK.

Tillträde i samtliga transaktioner beräknas ske under första halvåret 2022. Transaktionerna berör endast äldre joint-ventures och inte det samarbete som SIBS och Slättö Value Add II kommunicerade under oktober 2021.

”Vi är väldigt glada över denna affär och är mycket nöjda med vårt samarbete med Slättö. Som en naturlig del i dessa typer av samarbeten så väljer vi nu att dela upp fastigheterna i några av våra projekt. Vår ambition är att äga och förvalta våra fastigheter långsiktigt och vi ser denna affär som en viktig del i den strategin. Affären innebär att vi inom en snar framtid har nästan 1200 bostäder i helt egen regi och förvaltning. Vi ska nu bygga klart de ännu inte färdigställda fastigheterna och ser med stor tillförsikt fram emot vårt fortsatta samarbete med Slättö”, säger Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad.

”Vi har framgångsrikt utvecklat över 1 300 lägenheter tillsammans med Sveaviken. När majoriteten av projekten nu är färdigställda och vi går in i förvaltningsfas är det för vår Corefond logiskt att dela upp ägandet för att skapa de bästa förutsättningarna för långsiktig förvaltning och finansiering. För Slättö Value Add I och Slättö IV är avyttringarna i linje med respektive fonds avvecklingsstrategi. Vi kommer fortsatt att gemensamt utveckla nya projekt inom ramen för vårt samarbetsbolag Slättö Sveaviken Bostad som inte berörs av affärerna.” säger Christian Bratt, affärsområdeschef Slättö Bostad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad, +46 707 81 58 31, pt@sveavikenbostad.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-31 kl. 18:30 CET.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I bostäderna betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 881 bostäder under förvaltning samt 1645 bostäder under uppförande i bland annat Järfälla, Nykvarn och Nyköping. Vidare har bolaget över 10 000 bostäder under planering och målsättningen är att bygga ca 2 000 bostäder per år.