Sveaviken Bostad får markanvisning i Hässelby

Sveaviken Bostad AB har fått en markanvisning i Hässelby och planerar för cirka 100 lägenheter. Beslutet togs i Stockholm stads exploateringsnämnd torsdagen den 17 december.

Markanvisningen sker inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby gård. Fastigheten ligger utmed Maltesholmsvägen. Priset för marken är satt till 7200 kr/kvm ljus BTA och tänkt exploatering är 6000 BTA. Byggstart planeras till 2023.

”Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Stockholms stad med den nya detaljplanen för området. Vi är glada över att kunna tillföra en byggnation som kan bidra till att skapa en gata med stadsmässiga kvaliteter.

Vi är också glada över att inom en snar framtid kunna erbjuda Hässelbyborna nya klimat- och kvadratsmarta bostäder med hög standard och en tilltalande arkitektur.

Vi vill rikta ett särskilt tack till Nina Gustafsson som varit avgörande för markanvisningens förvekligande. Tack även till arkitektbyrån Jägnefält Milton för ett väl utfört förslag.”

- Pär Thomaeus, grundare och VD på Sveaviken Bostad.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad AB, 0707815831, pt@sveavikenbostad.se

 

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-12-18 kl. 15:55 CET.

__________________________________________________________________________________

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I våra bostäder betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 561 bostäder under förvaltning. 962 bostäder under uppförande i bland annat Luleå, Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget cirka 5 000 bostäder under planering och vår målsättning är att producera cirka 1 000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.