SIBS AB (PUBL) EMITTERAR ETT SENIORT ICKE-SÄKERSTÄLLT GRÖNT OBLIGATIONSLÅN OM 400 MKR

2020-10-19

SIBS AB (publ) (”SIBS”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 400 mkr inom ett rambelopp om totalt 600 mkr. Obligationerna har en löptid om 3,5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 800 baspunkter och slutligt förfall den 19 april 2024. Lånet emitteras per den 19 oktober 2020. SIBS kommer att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List.

"Vi är mycket tacksamma, stolta och glada över det positiva bemötandet på den nordiska obligationsmarknaden i samband med vår första emitterade gröna obligation. Denna obligation möjliggör SIBS fortsatta tillväxtresa med ambitionen att bli en av Sveriges största bostads- och samhällsbyggare. Vi är en unik och modern spelare på en väldigt traditionell marknad, där vi industrialiserat hela processen och samlat hela värdekedjan inom ett bolag, från förvärv av byggrätter till långsiktig ägare av högkvalitativa och energieffektiva hyresrätter i attraktiva lägen inom segmentet ”affordable premium”, och allt däremellan. Den lyckade emissionen är ett bevis på att fler än vi är övertygade att vår affärsmodell är framtiden", kommenterar Erik Thomaeus, Koncernchef på SIBS.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter och projekt. Ramverket har granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero (Center for International Climate Research). Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och s.k. joint bookrunners, i samband med emissionen av de nya obligationerna. Walthon Advokater har agerat legal rådgivare.

SIBS AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Erik Thomaeus, VD, 070 755 78 98, et@sibsab.com

Ulf Thomaeus, CFO, 072 210 72 30, ut@sibsab.com

Anna Lysedal, IR och Redovisningschef, 070 493 92 97, al@sibsab.com

 

SIBS AB har från grunden tagit sig an industrialisering av bostadsbyggande på riktigt, med framtagande av eget byggsystem, uppbyggnad av egen fabrik och en helintegrerad värdekedja som ägs inom bolaget. SIBS startades 2016 med ambition att revolutionera byggbranschen och ta ett helhetsgrepp inom bostadsbyggande. Bolaget har idag färdigställt över 400 hyresrätter och har som ambition att färdigställa ca 1 000 nya högkvalitativa hyresrätter i attraktiva städer i Sverige årligen.

SIBS AB (publ), Sibyllegatan 17, 114 42 Stockholm, organisationsnummer 559050-3073, säte Stockholm, www.sibsab.com