DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2021

Händelserik period med viktiga strategiska vägval och lönsamt utfall

Årets andra kvartal påvisar fortsatt framgång med vår modell och alla ”välsmorda kuggar” i vår värdekedja. Under perioden har vi produktionsstartat 356 lägenheter och färdigställt 276 lägenheter. Samtidigt har vi en vakansgrad om 0% i våra färdigställda fastigheter som erbjudits marknaden. Under kvartalet samt strax efter periodens utgång har vi utökat vår byggrättsportfölj med cirka 1 000 lägenheter i Stockholm, Eskilstuna och Linköping.

Vi har sammantaget ett starkt halvår bakom oss och ser fram emot ett fortsatt starkt andra halvår. Även på längre sikt ser vi en fortsatt positiv utveckling. Vårt fördjupade samarbete med Slättö, som tidigare kommunicerats, är en accelerator och tillsammans bildar vi en starkare helhet. Investeringen i ytterligare en fabrik i Malaysia ökar på sikt vår kapacitet till över 4 500 lägenheter per år. Tillsammans med Slättö som kapitalpartner och ökad industriell kapacitet tar SIBS ytterligare steg mot att bli en av Nordens mest hållbara och största bostadsbyggare för egen förvaltning.”

Erik Thomaeus, CEO SIBS AB

April – Juni 2021
•    Kvartalets hyresintäkter (inklusive SIBS andel av joint venture) ökade till 7,6 MSEK 
•    Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 100% 
•    Rörelseresultatet uppgick till ca 131,7 MSEK 
•    Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 854 MSEK (SIBS andel) 
•    Produktionsstart om 356 lägenheter 
•    Utökat byggrättsportföljen med ytterligare 578 lägenheter 
•    Egenproducerad el från solceller som andel av beräknad total fastighetsenergi i bestånd: 26% 
•    Beräknad energiprestanda i bestånd, medelvärde: 28 kWh/kvm, år

Januari – Juni 2021
•    Kvartalets hyresintäkter (inklusive SIBS andel av joint venture) ökade till 11,2 MSEK
•    Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 100 %
•    Rörelseresultatet uppgick till ca 207,2 MSEK
•    Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 854 MSEK (SIBS andel)
•    Produktionsstart om 638 lägenheter 
•    Utökat byggrättsportföljen med ytterligare 578 lägenheter 
•    Egenproducerad el från solceller som andel av beräknad total fastighetsenergi i bestånd: 26% 
•    Beräknad energiprestanda i bestånd, medelvärde: 28 kWh/kvm, år

Väsentliga händelser under andra kvartalet
•    Förvärv av fastighet i Vallentuna centrum med byggrätt om ca 2000 kvm ljus BTA
•    Vi utökade vårt gröna obligationslån (ISIN SE0014965729) med förfall den 19 april 2024 med 50 mkr
•    Sveaviken vann markanvisning i Barkarby med byggrätt om 16 500 kvm ljus BTA
•    Sveaviken förvärvade fastighet i Sollentuna och planerar för byggnation för upp till 300 lägenheter
•    Sveaviken förvärvade fastighet i Eskilstuna och planerar för byggnation av upp till 300 lägenheter

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
•    Sveaviken vann markanvisning i Linköping där 48 lägenheter kommer uppföras
•    Sveaviken skrev arrendeavtal med Helsingborg om att uppföra 78 lägenheter i Gåsebäck
•    SIBS har ingått avsiktsförklaring om att bilda ett joint venture med Slättö Value Add II för att utveckla drygt 4 000 lägenheter från SIBS projektportfölj

 

Kontaktinformation

Erik ThomaeusCEO, SIBS AB
et@sibsab.com +46 070-755 78 98

Ulf ThomaeusCFO, SIBS AB
ut@sibsab.com +46 072-210 72 30

 

Kommande finansiell rapport

Delårsrapport januari – september, 26 november 2021

 

Denna information är sådan insiderinformation som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 15.00 CET den 27 augusti 2021.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SIBS AB startades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Hela den integrerade värdekedjan finns inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och egen fabrik till långsiktigt fastighetsägande i dotterbolaget Sveaviken Bostad. Bolaget har idag färdigställt nära 600 hyresrätter och kommer årligen att färdigställa ca 1 000 nya högkvalitativa bostäder i attraktiva städer i Sverige. SIBS har som uttalad ambition att bli Nordens mest hållbara bostadsbyggare.