Delårsrapport januari-september 2023

Ett kvartal präglat av stark orderingång och utökning av kapacitet i våra fabriker

Under kvartalet har SIBS orderingång förblivit robust och överträffat våra högt ställda förväntningar. Vi har erhållit ytterligare en betydande affär om ca 1 300 lägenheter till NEOM i Saudiarabien, vilket innebär att vi nu har sålt över 4 000 lägenheter utanför Sverige under 2023. Detta är en imponerande prestation och ett tydligt tecken på det globala intresset för våra produkter. För att möta den ökande efterfrågan och säkra framtida möjligheter har vi fortsatt att investera i ökad produktionskapacitet i våra fabriker samt anställa kompetent personal.

Den svenska bostadsmarknaden är fortfarande präglad av höga marknadsräntor, stor osäkerhet och få transaktioner. Våra pågående projekt fortlöper dock enligt plan med flertalet stora färdigställda projekt det kommande året. Våra internationella affärer är i full produktion, och leveranserna har börjat i stor skala. Dessa affärer börjar nu synas i våra räkenskaper.

Under det senaste året har det skett förändringar inom SIBS-gruppen, primärt drivna av den globala efterfrågan på våra produkter och makrofaktorer både i Sverige och utomlands. Vi fokuserar nu mer på modulförsäljning, dvs design, produktion och leverans till slutkund som sedan sätter upp husen själva, samt vår projektförsäljning som innefattar design, produktion, frakt samt sammansättning på plats hos slutkund. För att möta omställningen och leverera fullt ut på vår strategi har vi omorganiserat oss och viktat om vår kompetens internt. Vi har utökat vår kapacitet inom produktion och projektleverans samt expanderat vår försäljningsorganisation globalt för att klara en större efterfrågan. Dessutom har förvaltningen i Sveaviken Bostad strukturerats om till ett eget bolag, Sveaviken PM. Bolaget blir nu en oberoende aktör vilket fullt ut möjliggör externa kunder och ökar förmågan att ta tillvara de möjligheter som finns på marknaden.

SIBS står starkt med en välfylld orderbok, hög och justerbar produktionskapacitet samt en otroligt flitig, kompetent och professionell organisation. Jag är otroligt stolt över vår produkt som har fått en så stor global efterfrågan. Vi ser fram emot att avsluta ett spännande år på ett övertygande sätt och går in i 2024 med ovärderliga erfarenheter och en vilja att fortsätta expandera.”

Erik Thomaeus, CEO SIBS AB
 

Juli - september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 593,8 (319,4) MSEK, varav hyresintäkterna (inklusive SIBS andel av joint venture) uppgick till 10,9 (14,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden var 53,4 (32,5) MSEK.
 • Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 1 092,0 (2 263,0) MSEK.
 • Produktionsstart om 1 300 lägenheter, samtliga i Neom, Saudiarabien (434).

Januari - september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 586,6 (882,4) MSEK, varav hyresintäkterna (inklusive SIBS andel av joint venture) uppgick till 52,1 (36,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden var - 235,3 (335,8) MSEK.
 • Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 1 092,0 (2 263,0) MSEK.
 • Produktionsstart om 3 474 lägenheter, samtliga i Neom, Saudiarabien (970).
 • Specifik energianvändning för byggnader som varit i drift minst ett år: 39 kWh/kvm i genomsnitt.
   

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • SIBS har i september 2023 tecknat ett nytt avtal med NEOM i Saudi Arabien för leverans av ytterligare 1 300 bostäder fördelat på 22 hus, dessa läggs till den tidigare ordern om 2 174 lägenheter. Affären avser leverans av nyckelfärdiga hus och kommer i sin helhet att levereras och driftsättas under fjärde kvartalet 2024. NEOM är i dagsläget världens största urbaniseringsprojekt.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Sveaviken Bostad omvandlade i oktober 2023 sin förvaltningsdel i nya bolaget Sveaviken PM som blir kvar inom koncernen som ett helägt dotterbolag till SIBS AB. Sveaviken PM är en ny aktör på marknaden för fastighetsförvaltning där bolaget nu får möjlighet att ta nya externa förvaltningsuppdrag över hela Sverige.

   

Kontaktinformation
Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB

et@sibs.se
+46 70-755 78 98

Ulf Thomaeus
CFO, SIBS AB
ut@sibs.se
+46 72-210 72 30


Kommande finansiell rapport
Bokslutskommuniké 2023 publiceras den 23 februari 2024.

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 15.00 CET den 29 november 2023.
SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt närmare 2 000 bostäder med en byggrättsportfölj om cirka 12 000 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.