SIBS AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån inom befintligt rambelopp på Nasdaq Stockholm

SIBS AB (publ) (”SIBS”) offentliggjorde den 27 maj 2021 att bolaget utökat sitt befintliga gröna obligationslån (ISIN SE0014965729) med förfall den 19 april 2024, med 50 mkr. Obligationerna emitterades på kurs 100,25 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 764 baspunkter till slutligt förfall. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 mkr av vilket 600 mkr nu är utnyttjat.

SIBS har ansökt om upptagande till handel av det tillkommande obligationslånet på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List. Beräknad första handelsdag är den 2 juli 2021.

Med anledning av noteringen har SIBS upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (http://www.fi.se) och SIBS (http://www.sibsab.com) respektive webbplatser samt på begäran i pappersformat på SIBS kontor i Stockholm.   

Pareto Securities har varit finansiell rådgivare i samband med obligationsemissionen och Walthon Advokater har varit legal rådgivare.

SIBS AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Erik Thomaeus, VD, 070 755 78 98, et@sibsab.com

Anna Lysedal, IR och Redovisningschef, 070 493 92 97, al@sibsab.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 12.30 CET.

SIBS AB startades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Hela den integrerade värdekedjan finns inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och egen fabrik till långsiktigt fastighetsägande i dotterbolaget Sveaviken Bostad. Bolaget har idag färdigställt nära 600 hyresrätter och kommer årligen att färdigställa ca 1 000 nya högkvalitativa bostäder i attraktiva städer i Sverige. SIBS har som uttalad ambition att bli Nordens mest hållbara bostadsbyggare.

SIBS AB (publ), Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, organisationsnummer 559050-3073, säte Stockholm, www.sibsab.com