Sveaviken köper byggrätter i Hemmesta centrum på Värmdö

Sveaviken Bostad AB har i tre separata bolagsaffärer förvärvat fastigheter i Hemmesta centrum, Värmdö kommun. Fastigheterna Hemmesta 11:365 och Hemmesta 11:443 har nyligen tillträtts av Sveaviken, medan Hemmesta 11:12 tillträds i samband med att villkor uppfylls under detaljplaneprocessen. Genomsnittligt pris för byggrätterna uppgår till ca 5 900 kr per kvm ljus BTA bostäder och erläggs delvis i form av tilläggsköpeskillingar i samband med lagakraftvunnen detaljplan. Fastigheterna ingår i kommunens pågående detaljplan för Hemmesta centrumområde.

Detaljplanen för Hemmesta centrum är prioriterad av Värmdö kommun och syftar till att skapa ett tryggt, trafiksäkert och attraktivt centrumområde. Den nya bebyggelsen ska ha en tydlig egen skärgårdskaraktär med ett variationsrikt uttryck som inspirerats av bebyggelse man ofta hittar i kustnära småstäder. Det nya centrala torget bildar en självklar mötespunkt med både bostäder och närservice såsom restauranger, bageri, apotek och träning. Samtidigt bidrar nya bostäder och varierade verksamheter till mer liv och rörelse, vilket säkrar tryggheten. Högre bebyggelse mot Skärgårdsvägen skyddar den tysta och grönskande småstadsmiljön som tillskapas. Stråk och siktlinjer knyter an till den natursköna omgivningen med Hemmestaskolan i fonden, medan den nya bebyggelsen följer topografin och trappar ned mot befintliga bostäder i området. En väl avvägd gatustruktur med tydliga gaturum ger låga hastigheter för biltrafik och knyts samman av slingrande gångvägar. Sammantaget finns här optimala förutsättningar för ett inbjudande centrum i skärgården.

En detaljplan omfattande ca 700 bostäder, nya allmänna platser, handelsytor och förskola var ute på samråd under 2017. Ett omtag görs nu med målsättningen att gå ut med ett nytt uppdaterat samråd till årsskiftet och att nå en lagakraftvunnen detaljplan under 2024.  

Total markareal för Sveavikens fastigheter uppgår till 22 000 kvm. Exploateringen på dessa tre fastigheter motsvarade cirka en tredjedel av antalet planerade bostäder i tidigare samrådsförslag, vilket nu ska omarbetas i samarbete med Värmdö kommun. Bebyggelsen på Sveavikens fastigheter planeras bestå av flerbostadshus, radhus och centrumfunktioner. Ambitionsnivån är mycket hög när det kommer till gestaltning, byggnadskvalitet och hållbarhet. Omfattande mobilitetslösningar och goda kommunikationer kommer att minska behovet av bilresor. Solceller på taken och avancerade energisystem säkerställer en mycket låg energiförbrukning och miljöcertifiering.

"Hemmesta centrum domineras idag av en stor parkeringsplats, slitna byggnader och upplevd otrygghet, samtidigt som det med sitt oslagbara läge har potential att bli ett mycket uppskattat skärgårdscentrum där människor vill bo och vistas. Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med Värmdö kommun få vara delaktiga i planeringen och uppbyggnaden av det nya Hemmesta", säger Carl Saidac, Sveaviken Bostad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad, +46 707 81 58 31, pt@sveavikenbostad.se

Carl Saidac, Operativ chef Sveaviken Bostad, +46 709 369 167, cs@sveavikenbostad.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-06-08 kl. 07:00 CET.

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I bostäderna betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 1 012 bostäder under förvaltning och 1 842 bostäder under uppförande i bland annat Järfälla, Nykvarn och Nyköping. Vidare innehåller projektportföljen ca 11 400 bostäder under planering.