Kallelse till årsstämma i SIBS AB (publ)

Aktieägarna i SIBS AB (publ), org.nr 559050-3073, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2023, kl 10.00, Grev Turegatan 19, Stockholm. Inregistrering inleds kl 09.30.

Rätt att delta i årsstämman
Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på dagen för årsstämman, dvs torsdagen den 8 juni 2023, är införd i aktieboken.

Ombud
Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakt utfärdats av en juridisk person ska även ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska finnas tillgängligt vid årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
 8. Beslut om:
    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisionsbolag eller revisorer.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
 14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Ordförande vid stämman, punkt 2
Bolagets större aktieägare föreslår att Michael Wolf väljs till ordförande vid årsstämman.

Vinstutdelning, punkt 8 b)
Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 och att vinstmedel balanseras i ny räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisionsbolag eller revisorer, punkt 9
Bolagets större aktieägare föreslår att antalet styrelseledamöter oförändrat ska vara fem ledamöter.
Bolagets större aktieägare föreslår att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 10
Bolagets större aktieägare föreslår att arvode om 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande. Ingen ersättning ska utgå till övriga styrelseledamöter.
Revisorns arvode föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer, punkt 11
Bolagets större aktieägare föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Erik Thomaeus, Jonas Ramstedt, Johan Karlsson, Pär Thomaeus och Michael Wolf till styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Michael Wolf.
Bolagets större aktieägare föreslår för tiden intill nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat, att för det fall revisionsbolaget väljs, kommer auktoriserade revisorn Ulf Peter Burholm fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 12
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tvåhundratjugo (220) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023.

De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Syftet med styrelsens förslag är (i) att bolaget ska kunna anskaffa kapital för finansiering av bolagets verksamhet och expansion, och/eller (ii) att bolaget ska kunna stärka sin finansiella ställning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten, punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen finns totalt 611 215 aktier tillika röster i bolaget.

Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar på årsstämman
Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på årsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om de anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Majoritetskrav
Årsstämmans beslut avseende punkten 12 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar
Information om föreslagna ledamöter och revisor med därtill hörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor på Grev Turegatan 19 och på bolagets webbplats, sibs.se.

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på bolagets kontor på Grev Turegatan 19 och bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress och kommer dessutom att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.


Stockholm i maj 2023
SIBS AB (publ)
Styrelsen.


För ytterligare information kontakta:

Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98


SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt närmare 1 800 bostäder med en byggrättsportfölj om närmare 12 000 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.