SIBS AB (PUBL) EMITTERAR YTTERLIGARE GRÖNA OBLIGATIONER OM 150 MKR

SIBS AB (publ) (”SIBS”) har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån (ISIN SE0014965729) med förfall den 19 april 2024 med 150 mkr. Obligationerna emitterades på kurs 100.25 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 793 baspunkter till slutligt förfall. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 mkr av vilket 550 mkr nu är utnyttjat. SIBS kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden kommer att användas i enlighet med SIBS gröna ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter och projekt.

Swedbank har varit finansiell rådgivare i samband med obligationsemissionen och Walthon Advokater har varit legal rådgivare.

SIBS AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Erik Thomaeus, VD, 070 755 78 98, et@sibsab.com

Anna Lysedal, IR och Redovisningschef, 070 493 92 97, al@sibsab.com

 

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-03-23 kl 14.15 CET.

SIBS AB startades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Hela den integrerade värdekedjan finns inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och egen fabrik till långsiktigt fastighetsägande i dotterbolaget Sveaviken Bostad. Bolaget har idag färdigställt nära 600 hyresrätter och kommer årligen att färdigställa ca 1 000 nya högkvalitativa bostäder i attraktiva städer i Sverige. SIBS har som uttalad ambition att bli Nordens mest hållbara bostadsbyggare. SIBS AB (publ), Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, organisationsnummer 559050-3073, säte Stockholm, www.sibsab.com