DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021

SIBS Group levererar enligt plan och växlar samtidigt upp tempot

Det tredje kvartalet har varit intensivt och framgångsrikt på flera olika plan. Vi har färdigställt vår tusende lägenhet samt landat i vårt omfattande JV med Slättö. I projektet Parasollet i Lund har 75 lägenheter färdigställts och erbjudits marknaden. Projektet blev snabbt fullt uthyrt vilket betyder att vi har fortsatt 100% uthyrningsgrad i vårt färdigställda bestånd som är erbjudna marknaden. Vi har produktionsstartat 268 bostäder i Nyköping och Vallentuna vilket ger att vi nu har 1 302 bostäder i produktion.

Vi fortsätter stärka vår byggrättsportfölj och under kvartalet har den utökats med totalt 126 byggrätter i Linköping och Helsingborg.

Under perioden riktade vi, efter visat intresse, ett erbjudande till fem investerare om nyemission på totalt 250 MSEK. Efter periodens utgång har erbjudandet om nyemission tecknats och fullbordats. Vi ser ett stort värde både med kapitalinjektionen i bolaget samt med de nya investerare som tar med sig mycket värdefull kunskap och erfarenheter som över tid kommer att komma SIBS Group till gagn. 

Vi är nu inne på sluttampen av 2021 och ser ett starkt avslut framför oss.”

Erik Thomaeus, CEO SIBS AB

Juli - september 2021

 • Kvartalets hyresintäkter (inklusive SIBS andel av joint venture) ökade till 8,9 MSEK 
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 100% 
 • Rörelseresultatet uppgick till ca 106,9 MSEK 
 • Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 1 049 MSEK (SIBS andel) 
 • Produktionsstart om 268 lägenheter 
 • Utökat byggrättsportföljen med ytterligare 126 lägenheter 
 • Egenproducerad el från solceller som andel av beräknad total fastighetsenergi i bestånd: 28%
 • Beräknad energiprestanda i bestånd, medelvärde: 27 kWh/kvm, år

Januari – september 2021

 • Periodens hyresintäkter (inklusive SIBS andel av joint venture) ökade till 18,5 MSEK
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 100 %
 • Rörelseresultatet uppgick till ca 314,1 MSEK
 • Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 1 049 MSEK (SIBS andel)
 • Produktionsstart om 906 lägenheter 
 • Utökat byggrättsportföljen med ytterligare 578 lägenheter 
 • Egenproducerad el från solceller som andel av beräknad total fastighetsenergi i bestånd: 26%
 • Beräknad energiprestanda i bestånd, medelvärde: 28 kWh/kvm, år

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Sveaviken Bostad vann markanvisning i Linköping där 48 lägenheter kommer uppföras
 • Sveaviken Bostad skrev arrendeavtal med Helsingborg om att uppföra 78 lägenheter i Gåsebäck
 • SIBS har ingått avsiktsförklaring om att bilda ett Joint Venture med Slättö Value Add II för att utveckla drygt 4 000 lägenheter från SIBS projektportfölj
 • SIBS initierar ett skriftligt förfarande och genomför en riktad nyemission om 250 mkr till en grupp investerare
 • Sveaviken Bostad färdigställer 75 hyresrätter i stadsdelen Brunnshög i Lund och genomför förvärvet av fastigheten Lund Parasollet 2
 • SIBS erhöll certifiering enligt ISO 9001 och 14001

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • SIBS genomförde en riktad nyemission om 250 mkr till en grupp investerare.
 • Slättö Sveaviken Bostad AB har skapats och aktieägaravtal ingåtts. Vidare har första affären genomförts vilket omfattar förvärv av åtta projekt om 1 700 lägenheter i Storstockholm och Mälardalen med ett färdigställt värde om ca 5 miljarder kronor. Samtliga dessa projekt har sålts från Sveaviken Bostad. 
 • Sveaviken Bostad förvärvade fastighet i Örebro med 117 hållbara nybyggda hyresrätter.
 • Sveaviken Bostad vann markanvisning i Lund och planerar för ca 100 lägenheter.

Kontaktinformation

Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibsab.com
+46 070-755 78 98

Ulf Thomaeus
CFO, SIBS AB
ut@sibsab.com
+46 072-210 72 30

Kommande finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2021 publiceras den 28 februari 2022.

Denna information är sådan insiderinformation som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 15.00 CET den 26 november 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SIBS AB startades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Hela den integrerade värdekedjan finns inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och egen fabrik till långsiktigt fastighetsägande i dotterbolaget Sveaviken Bostad. Bolaget har idag färdigställt 913 hyresrätter och kommer årligen att färdigställa ca 1 000 nya högkvalitativa bostäder i attraktiva städer i Sverige. SIBS har som uttalad ambition att bli Nordens mest hållbara bostadsbyggare.