Delårsrapport januari-juni 2023

Produktionsstart av 2 200 lägenheter i NEOM

”Under kvartalet har vi satsat intensivt för att uppfylla våra åtaganden gentemot NEOM i Saudiarabien. Vårt engagemang i detta projekt är en bekräftelse på vår kapacitet att hantera omfattande och komplexa leveranser. Genom intensivt arbete har vi säkerställt att stora materialbeställningar har genomförts och att vår produktionskapacitet har utökats genom rekrytering av hundratals nya medarbetare i Malaysia och Saudiarabien. Inom kort kommer den första modulära leveransen att avgå från Malaysia och vårt svenska team har precis landat på plats för att tillsammans med övriga internationella medarbetare ta emot modulerna och påbörja monteringen. Vi ser också fram emot att under hösten sätta i gång produktionen för våra projekt i Storbritannien, vilket ytterligare stärker vår internationella närvaro.

Den svenska marknaden har påverkats av rådande konjunktur med rekordlågt antal nya byggstarter men våra pågående JV-projekt fortsätter att rulla framåt med över 1500 lägenheter i produktion under 2023-2024.

Parallellt med förberedelserna för våra internationella åtaganden har vi under våren och sommaren fortsatt att balansera vår portfölj och omstrukturera vår balansräkning. I två separata transaktioner avyttrade vi under det andra kvartalet sex fullt uthyrda bostadsfastigheter vilket frigjort kapital som återinvesteras i vår utökade produktionskapacitet.

Jag är mycket stolt över SIBS utveckling och vår framgång internationellt, samtidigt som vi ödmjukt och metodiskt navigerar på den svenska marknaden. Idag står företaget som en global ledare inom industriell och storskalig produktion av flerbostadshus. Jag ser fram emot resten av året med en positiv och målinriktad inställning.”

Erik Thomaeus, CEO SIBS AB


 

April - juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 453,8 (365,0) MSEK, varav hyresintäkterna (inklusive SIBS andel av joint venture) uppgick till 20,7 (11,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden var -251,0 (137,76) MSEK.
 • Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 1 300,5 (868,7) MSEK.
 • Produktionsstart om 2 174 lägenheter, samtliga i Neom, Saudiarabien (208).

Januari - juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 992,7 (5630) MSEK, varav hyresintäkterna (inklusive SIBS andel av joint venture) uppgick till 41,2 (21,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden var -288,8 (303,3) MSEK.
 • Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 1 300,5 (868,7) MSEK.
 • Produktionsstart om 2 174 lägenheter, samtliga i Neom, Saudiarabien (536).
 • Specifik energianvändning för byggnader som varit i drift minst ett år: 40 kWh/kvm i genomsnitt.
   

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • I april 2023 delregistrerade SIBS 26 352 nyemitterade aktier vilka tillfört bolaget cirka 119 mkr i emissionslikvid. Därmed avslutades den nyemission som inleddes i november 2022. Totalt omfattade nyemissionen 55 660 aktier och cirka 250 mkr i emissionslikvid.
 • Sveaviken Bostad AB har i maj 2023 genom helägda dotterbolag avyttrat fastigheterna Örebro Auto-gyron 4-5, samt Glidplanet 4 till SEB:s bostadsfond Domestica V. Fastigheterna omfattar tillsammans 274 lägenheter med en uthyrningsbar yta om 11 650 kvm, varav 98 kvm utgörs av en kommersiell lokal, samt ett fristående parkeringshus med 161 platser.
 • SIBS har i maj 2023 tecknat avtal med NEOM i Saudiarabien för leverans av 2 174 bostäder fördelat på 35 huskroppar. Projektstart skedde under andra kvartalet och hela projektet skall levereras och driftsättas fram till tredje kvartalet 2024.
 • Sveaviken Bostad AB har i juni 2023 genom helägda dotterbolag avyttrat fastigheterna Järfälla Barkarby 2:59, 2:297 samt 2:298 till CBRE Investment Management (CBRE IM) för en av bolagets fonders räkning. Fastigheten omfattar totalt 16 874 kvm fördelat på 350 lägenheter, 105 parkeringsplatser samt kommersiella lokaler om 2 547 kvm.


 

Kontaktinformation
Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98

Magnus Sundell
vVD, SIBS AB
ms@sibs.se
+46 70-602 76 75

Ulf Thomaeus
CFO, SIBS AB
ut@sibs.se
+46 72-210 72 30
 


Kommande finansiell rapport                         
Delårsrapport januari-september 2023 publiceras den 29 november 2023.

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande
klockan 15.00 CET den 25 augusti 2023.

SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt närmare 2 000 bostäder med en byggrättsportfölj om cirka 12 000 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.