SIBS har gett in anmälan om delregistrering av nyemission till Bolagsverket

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) har, i enlighet med beslut av samtliga aktieägare på extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Nyemissionen").

Per dagen för detta pressmeddelande har 33 555 aktier tecknats i Nyemissionen, motsvarande en emissionslikvid om cirka 150 MSEK.

Bolaget har idag gett in anmälan till Bolagsverket om delregistrering av 29 308 aktier i Nyemissionen. Delregisteringen kommer medföra att antalet aktier i SIBS ökar från 555 555 aktier till 584 863 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 29 308 SEK, från 555 555 SEK till 584 863 SEK.

”Nyemissionen stärker vårt handlingsutrymme i en komplex tid med såväl utmaningar som möjligheter. Vi är mycket tacksamma för existerande och nya ägares förtroende”, säger Erik Thomaeus, CEO SIBS AB.

Walthon Advokater har agerat juridisk rådgivare till SIBS i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98

Pär Thomaeus
Styrelseledamot, SIBS AB
pt@sveavikenbostad.se
+46 70-781 58 31

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2022 kl. 19.25 CET

SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016 för att tillgängliggöra vackra, trivsamma och prisvärda hem för de många människorna. Genom ett digitalt och skalbart byggsystem bygger vi bostäder och områden med plats för alla. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt och förvaltar omkring 1 300 bostäder, med en byggrättsportfölj om närmare 12 000 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.SIBS AB (publ), Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, organisationsnummer 559050-3073, säte Stockholm,