Bokslutskommuniké januari-december 2023

Ett fokuserat SIBS lämnar ett händelserikt år bakom sig

”Året 2023 utgjorde en betydelsefull milstolpe i vår transformation på SIBS. Vi tog flera betydande steg mot att bli en ledande industriell producent av bostäder på den globala marknaden och slog rekord i antalet produktionsstartade bostäder under ett år med en imponerande siffra på 3 474 st. Samtliga produktionsstarter är utanför Sverige, där vi snarare har fokuserat på att driva våra pågående projekt och inte genomfört några nya produktionsstarter under året.

Trots de utmaningar som präglade, och fortsätter prägla, den svenska marknaden - med högre marknadsräntor, stor osäkerhet och få transaktioner - lyckades vi navigera framgångsrikt. Det gläder mig att se att vårt fokus på industriell försäljning, har gett positiva resultat och ökat intresset för våra produkter globalt.

Under årets avslutande kvartal har vårt fokus fortsatt att riktas mot våra leveranser både i Sverige och internationellt, samt mot genomförandet av den strategiska omställningen till en mer renodlad industriell producent av bostäder. Omställningen har en positiv inverkan i våra räkenskaper även om det självfallet är en besvikelse med ett helårsresultat som till största del påverkats av en förändrad syn och nivå för fastighetsvärderingar i Sverige.

Under kvartalet har vi fortsatt att skala upp produktionen i våra fabriker i Malaysia med lyckat resultat. Genom att nu använda samtliga fem produktionslinjer i två skift får vi en mycket hög produktionskapacitet vilket möjliggör leverans av cirka 12 000 lägenhetsmoduler per år.

Jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta att utvecklas och att växa och vi är väl positionerade för att möta framtidens utmaningar och möjligheter.”

Erik Thomaeus, CEO, SIBS AB

 

Januari - december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 690,2 (1 384,3) MSEK, varav hyresintäkterna (inklusive SIBS andel av joint venture) uppgick till 62,6 (55,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet före värdeförändringar för perioden var 115,9 (-62,3) MSEK.
 • Rörelseresultat för perioden var -307,4 (336,7) MSEK.
 • Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 1 596,2 (2 263,0) MSEK.
 • Produktionsstart om 3 474 lägenheter (970).
 • Specifik energianvändning för byggnader som varit i drift minst ett år: 38 kWh/kvm i genomsnitt.

Oktober - december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 103,6 (501,9) MSEK, varav hyresintäkterna (inklusive SIBS andel av joint venture) uppgick till 10,5 (18,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet före värdeförändringar för perioden var 113,2 (27,4) MSEK.
 • Rörelseresultat för perioden var -72,0 (0,9) MSEK.
 • Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 1 596,2 (2 263,0) MSEK.
 • Ingen produktionsstart av lägenheter under perioden (0).
   

  Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • SIBS har i december 2023 initierat skriftligt förfarande avseende obligationslån. Ändringarna innebär bland annat att löptiden på Obligationerna förlängs med 18 månader, räntan ändras till en fast ränta om 12%, samt att två amorteringar om totalt 200 miljoner görs under 2024 och 2025. Bakgrunden är att SIBS under 2023 säkrat flertalet stora internationella ordrar som planeras att slutföras under 2024 och 2025.
  • SIBS har i december 2023 erhållit godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren. Ändringarna gäller från och med den 27 december 2023.
  • Sveaviken Bostad omvandlade i oktober 2023 sin förvaltningsdel i nya bolaget Sveaviken PM som blir kvar inom koncernen som ett helägt dotterbolag till SIBS AB.

  Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Sveaviken Bostad avyttrade i februari 2024, 75 bostäder i fastigheten Lund Parasollet 2 till SEB:s bostadsfond Domestica V. Det är en uthyrningsbar yta om totalt 3 593 kvm.


    

  Kontaktinformation
  Erik Thomaeus
  CEO, SIBS AB
  et@sibs.se
  +46 70-755 78 98

  Ulf Thomaeus
  CFO, SIBS AB
  ut@sibs.se
  +46 72-210 72 30


   

  Kommande finansiell rapport                         

  Årsredovisning 2023 publiceras 29 april 2024.

  Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 15.00 CET den 28 februari 2024.

  SIBS AB är en internationell och innovativ byggkoncern grundad 2016. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.