SIBS AB (publ) - Initierar skriftligt förfarande avseende obligationslån

SIBS AB (publ) ("Bolaget") har idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), i egenskap av agent för Bolagets upp till SEK 800 000 000 icke säkerställda obligationslån med ISIN SE0014965729 med ett för närvarande utestående belopp om SEK 600 000 000 ("Obligationerna"), att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillstånd att ändra de allmänna villkoren för Obligationerna ("Villkoren"). Ändringarna innebär bland annat att löptiden på Obligationerna förlängs med 18 månader, räntan ändras till en fast ränta om 12 % p.a. samt att två obligatoriska amorteringar om totalt SEK 200 miljoner görs under 2024 och 2025.

Bakgrunden till det skriftliga förfarandet är att bolaget under 2023 har säkrat flertalet stora internationella ordrar som planeras att slutföras under 2024 och 2025. Efter färdigställande av dessa ordrar ser Bolaget framför sig att kunna återbetala resterande utestående Obligationer med eget genererat kassaflöde.

Förslaget i det skriftliga förfarandet är förankrat med de största obligationsinnehavarna (som representerar drygt 50% av den utestående obligationsvolymen) som ställer sig positiva till förändringarna av Villkoren.

Om Bolaget får obligationsinnehavarnas godkännande av ändringarna i Villkoren kommer Bolaget att betala en samtyckesavgift om ett belopp motsvarande 0,50 procent av det nominella beloppet för varje Obligation, på de villkor som närmare anges i kallelsen till det skriftliga förfarandet.

Det skriftliga förfarandet kommer att inledas den 12 december 2023 och avslutas senast den 27 december 2023. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet i ett pressmeddelande i samband med att förfarandet avslutas. För att en person ska kunna delta i det skriftliga förfarandet måste de formella kriterierna för att vara en obligationsinnehavare per den 12 december 2023 vara uppfyllda. Det innebär att en person antingen måste vara direktregistrerad ägare eller förvaltare till en eller flera Obligationer på ett värdepapperskonto registrerat hos Euroclear Sweden AB.

Carnegie Investment Bank och Swedbank har agerat som finansiella rådgivare och Roschier Advokatbyrå har agerat som legal rådgivare i samband med det skriftliga förfarandet.

Fullständiga detaljer och villkor avseende förslaget finns att tillgå i kallelsen till skriftligt förfarande (eng. notice of written procedure) på Bolagets hemsida: www.sibs.se.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98

Pär Thomaeus
CEO, Sveaviken Bostad AB
pt@sveavikenbostad.se
+46 70-781 58 31


​​​​​​​

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 16.00 CET den 6 december 2023.
SIBS AB är en internationell och innovativ byggkoncern grundad 2016. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.