SIBS AB (publ) - erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

Den 6 december 2023 initierade SIBS AB (publ) ("Bolaget") ett skriftligt förfarande (det "Skriftliga Förfarandet") avseende vissa ändringar av obligationsvillkoren ("Obligationsvillkoren") för Bolagets upp till SEK 800 000 000 icke säkerställda obligationslån med ISIN SE0014965729 med ett utestående belopp om SEK 600 000 000 ("Obligationerna"). Det Skriftliga Förfarandet har idag framgångsrikt avslutats.

Kvorum uppnåddes och en erforderlig majoritet av de röstberättigade obligationsinnehavarna röstade för Bolagets begäran vid det Skriftliga Förfarandet (cirka 66 % av obligationsinnehavarna röstade, varav 100 % av dessa röstade ja till förslaget). Obligationsinnehavarna har därmed samtyckt till att bland annat förlänga Obligationerna med 18 månader, ändra till en fast ränta om 12 % p.a. samt att två obligatoriska amorteringar om totalt SEK 200,000,000 genomförs under 2024 och 2025 ("Ändringarna").

”Vi är glada att obligationsinnehavarna har accepterat villkorsförändringarna. Det ger oss förutsättningar att fortsätta accelerera vår expansion mot den globala marknaden där efterfrågan på våra produkter, vår kvalitet och kapacitet är hög”, säger Erik Thomaeus, CEO SIBS.

I enlighet med underrättelsen om det Skriftliga Förfarandet kommer Bolaget att betala en samtyckesavgift om ett belopp motsvarande 0,50 % av det nominella beloppet för varje Obligation. Samtyckesavgiften förväntas betalas genom Euroclear Sweden den 11 januari 2024. Betalningen kommer att göras till alla innehavare som är registrerade som innehavare av Obligationerna på avstämningsdagen den 4 januari 2024 oaktat om sådan innehavare har deltagit i det Skriftliga Förfarandet eller röstat för eller emot Ändringarna.

Ändringarna gäller från och med dagens datum, den 27 december 2023 och de ändrade Obligationsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Carnegie Investment Bank och Swedbank har agerat som finansiella rådgivare och Roschier Advokatbyrå har agerat som legal rådgivare i samband med det skriftliga förfarandet.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98

Pär Thomaeus
CEO, Sveaviken Bostad AB
pt@sveavikenbostad.se
+46 70-781 58 31

 

 

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 18.00 CET den 27 december 2023.
 
SIBS AB är en internationell och innovativ byggkoncern grundad 2016. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.