Delårsrapport januari-december 2022

”2022 går till historien som ytterligare ett volatilt år med stor osäkerhet för både människor och företag. I en turbulent omvärld har vi väldigt konkret upplevt värdet av vår flexibla affärsmodell. Vårt unika koncept inom industriellt byggande har sett en kraftigt ökad efterfrågan både internationellt och i Sverige. Vi har anpassat vår verksamhet efter hur marknaden rört sig vilket givit oss nya möjligheter även i dessa utmanande tider. Vi lämnar 2022 bakom oss med utvecklad och stärkt verksamhet med bevisad förmåga att tillvarata nya möjligheter. Vi har samtidigt stor ödmjukhet för det svåra läget i Europa och världen som sannolikt kommer att prägla även 2023.”

Erik Thomaeus, CEO, SIBS AB

Januari - december 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 1 384 307 tkr (852 963) varav hyresintäkterna (inklusive SIBS andel av joint venture) uppgick till 54 997 tkr (28 276).
 • Rörelseresultatet uppgick till 336 678 tkr (666 740).
 • Marknadsvärdet för våra färdigställda fastigheter uppgick till 2 439 900 tkr (1 100 500)
 • Produktionsstart om 970 lägenheter (1 376).
 • Utökat byggrättsportföljen med ytterligare 1 442 lägenheter (4 651).
 • Specifik energianvändning för byggnader som varit i drift minst ett år: 37 kWh/kvm i medianvärde och 42 kWh/kvm i genomsnitt.
 • Genererad solel: 302 MWh.

Oktober - december 2022

 • Kvartalets nettoomsättning ökade till 501 921 tkr (290 247) varav hyresintäkter (inklusive SIBS andel av joint venture) uppgick till 18 270 tkr (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till 887 tkr (352 542).
 • Under kvartalet färdigställdes 276 lägenheter (127).
 • Byggrättsportföljens förändring under kvartalet var -52 (4 073).
 • Utökat byggrättsportföljen med ytterligare 220 lägenheter (83).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Silver till Rehouse projekt Niwa i Sweden Green Building Councils prestigefyllda tävling Årets Miljöbyggnad.
 • SIBS genomförde en nyemission, i enlighet med beslut av samtliga aktieägare på extra bolagsstämma. I nyemissionen hade per den 28 november 33 555 aktier tecknats motsvarande en emissionslikvid om cirka 150 MSEK. Vid samma dag lämnade SIBS in en anmälan till Bolagsverket om delregistrering av 29 308 aktier i Nyemissionen. Delregisteringen har ökat antalet aktier i SIBS från 555 555 aktier till 584 863 aktier. Aktiekapitalet shar ökat från 555 555 SEK till 584 863 SEK.
 • Sveaviken vann markanvisningstävling för Mallbo-hyreslägenheter i Malmö. Sveaviken har därmed en markreservation hos Malmö stad och under våren 2023 beräknas markanvisningsavtal tecknas. Tillträde beräknas preliminärt till årsskiftet 2024/2025, i samband med detta tecknas tomträttsavtal.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Magnus Sundell tillträder som vice VD för SIBS AB och Carl Saidac som vice VD för dotterbolaget Sveaviken Bostad.
 • SIBS ska i partnerskap med fastighetsutvecklaren Donard Living uppföra 495 lägenheter fördelade på två projekt belägna på pendlingsavstånd till centrala London. Produktionsstart i SIBS fabrik samt byggstart är planerat till andra halvåret 2023. Affären sker under affärsområdet Industriell försäljning i produktkategorin Modulförsäljning.

Kontaktinformation

Erik Thomaeus
CEO, SIBS AB
et@sibs.se
+46 70-755 78 98

Magnus Sundell
vVD, SIBS AB
ms@sibs.se
+46 70-602 76 75

Ulf Thomaeus
CFO, SIBS AB
ut@sibs.se
+46 72-210 72 30

Kommande finansiell rapport                         

Årsredovisning 2022 publiceras 21 april 2023.

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner för offentliggörande klockan 15.00 CET den 24 februari 2023.

SIBS AB är en innovativ byggkoncern grundad 2016 för att tillgängliggöra vackra, trivsamma och prisvärda hem för de många människorna. Genom ett digitalt och skalbart byggsystem bygger vi bostäder och områden med plats för alla. SIBS har hela den integrerade värdekedjan för fastighetsutveckling inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik, till långsiktig förvaltning av färdiga bostadshus. Med hjälp av digitalisering och teknik sätter vi en ny standard i byggbranschen. Vi har färdigställt närmare 1 800 bostäder med en byggrättsportfölj om närmare 12 000 lägenheter. SIBS obligation är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.sibs.se.