Sveaviken förvärvar fastighet i centrala Huddinge med byggrätt för 100 bostäder

Sveaviken Bostad AB har idag förvärvat och tillträtt fastigheten Förrådet 17 i Huddinge. Fastigheten är belägen i Storängen precis invid Huddinge Centrum. Fastigheten ingår i en pågående detaljplan i Storängen, där cirka 1650 bostäder, förskolor och lokaler planeras. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i slutet av 2022. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 41,3 MSEK och fastigheten ägdes tidigare av Electro Suecia AB.

Fastigheten är del av detaljplanen för Dalhemsvägen/Centralvägen i centrala Huddinge. I kvarteren Fabriken och Förrådet planeras här för nästa steg i omvandlingen av Storängen från industriområde till en ny stadsdel med bostäder, service och parker. Området omfattar 12 kvarter som grupperas kring gårdar och våningshöjderna varierar från fem till tio våningar. Utöver Huddinge kommun ingår även JM, HSB, Skanska, Järntorget och Vincero i projektet. Sveavikens kvarter är beläget i områdets sydöstra del. Inom gångavstånd finns stora naturområden, Huddinge Centrum och tågstationen, varifrån man når Stockholms Centralstation på 19 minuter.

Sveaviken Bostad planerar på sin fastighet för cirka 100 attraktiva hyresrätter av mycket hög kvalitet. Inom kvarteret planeras takterrasser, garage, cykelpool och lokaler i markplan. Precis som i det övriga planområdet är ambitionsnivån hög avseende gestaltning, byggnadskvalitet och hållbarhet. Solceller på taket och avancerade energisystem säkerställer låg energiförbrukning och miljöcertifiering. Variation inom kvarteret uppnås genom skiftande fasadmaterial, ljusinsläpp och våningshöjder mellan sex och åtta våningar. En majoritet av bostäderna kommer att ha utsikt mot en planerad park precis öster om fastigheten.

"Vi ser fram emot att få vara en del av omvandlingen av Storängen. Huddinge kommun och övriga byggherrar har här genom omsorgsfullt arbete under många år skapat optimala förutsättningar för en varierad och attraktiv ny stadsdel. Vi är glada att få komma in nu på slutet och bygga och långsiktigt förvalta en fin bostadsfastighet i området", säger Carl Saidac, Sveaviken Bostad.

När detaljplanen har vunnit laga kraft väntar omfattande förberedande åtgärder inom området inför framtida exploatering. Ambitionen är att påbörja inflyttningen i Sveavikens kvarter 2025/26.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad, +46 707 81 58 31, pt@sveavikenbostad.se

Carl Saidac, Operativ chef Sveaviken Bostad, +46 709 369 167, cs@sveavikenbostad.se

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-25 kl. 15:40 CET.

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I bostäderna betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 754 bostäder under förvaltning samt 1302 bostäder under uppförande i bland annat Järfälla, Nykvarn och Nyköping. Vidare har bolaget ca 6 000 bostäder under planering och målsättningen är att producera ca 1 000 bostäder per år.