Regulatory

Sveaviken Bostad inleder samarbete med Nordsten Sveafastigheter och förvärvar fastigheter i Enköping

Sveaviken Bostad och Nordsten Fastigheter, del av Sveafastigheter Bostad Group, har genom ett gemensamägt nyskapat bolag avtalat om att förvärva fastigheterna Enköping Romberga 22:1 och 22:4. Fastigheterna inrymmer idag butiker, industri, kontor och lager. Detaljplan som medger drygt 20 000 kvm bostäder väntas gå ut på samråd under mitten av 2021. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår…

Read more

Sveaviken Bostad får markanvisning i Hässelby

Sveaviken Bostad AB har fått en markanvisning i Hässelby och planerar för cirka 100 lägenheter. Beslutet togs i Stockholm stads exploateringsnämnd torsdagen den 17 december. Markanvisningen sker inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby gård. Fastigheten ligger utmed Maltesholmsvägen. Priset för marken är satt till 7200 kr/kvm ljus BTA och tänkt exploatering är 6000 BTA. Byggstart…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i centrala Malmö och planerar för upp till 400 lägenheter

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 2 AB, avtalat om att förvärva fastigheten Malmö Tangenten 2 som är belägen i Sorgenfri i centrala Malmö. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas enligt 4500 kr/kvm ljus BTA och fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde är villkorat av att detaljplanen för fastigheterna vinner laga kraft vilket förväntas…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i Lund under uppförande med 75st hyresrätter

2020-12-15 Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 2 AB, avtalat om att förvärva Fastigheten Lund Parasollet 2 som är belägen i stadsdelen Brunnshög i Lund. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas uppgå till ca 180 Mkr. Säljare är Slättö Sveaviken Holding 1 AB som är ett Joint Venture mellan just Slättö och Sveaviken…

Read more

SIBS AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV SENIORT ICKE-SÄKERSTÄLLT GRÖNT OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

SIBS AB (publ) (”SIBS”) offentliggjorde den 19 oktober 2020 en emission av ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 400 mkr inom ett rambelopp om 600 mkr. Obligationslånet emitterades den 19 oktober 2020 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 800 baspunkter med slutligt förfall den 19 april 2024.SIBS har ansökt om notering…

Read more

SIBS AB (PUBL) EMITTERAR ETT SENIORT ICKE-SÄKERSTÄLLT GRÖNT OBLIGATIONSLÅN OM 400 MKR

2020-10-19 SIBS AB (publ) (”SIBS”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 400 mkr inom ett rambelopp om totalt 600 mkr. Obligationerna har en löptid om 3,5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 800 baspunkter och slutligt förfall den 19 april 2024. Lånet emitteras per den 19…

Read more