Regulatory

Sveaviken Bostad och Slättö Core+ förvärvar fastigheter i Vega och planerar för över 230 nya bostäder

Sveaviken Bostad AB och Slättö, genom fonden Slättö Core+, har genom ett samägt bolag förvärvat byggrätter inom fastigheterna Kolartorp 1:360 och Kolartorp 1:366, belägna i den centrala delen av Vegastaden i Haninge. Fastigheterna har ett attraktivt läge med närhet till Vega pendeltågstation och närservice. Det centrala läget i Vegastaden samt närheten till grönska och rekreationsområden…

Read more

SIBS AB (PUBL) EMITTERAR YTTERLIGARE GRÖNA OBLIGATIONER OM 150 MKR

SIBS AB (publ) (”SIBS”) har idag framgångsrikt utökat sitt gröna obligationslån (ISIN SE0014965729) med förfall den 19 april 2024 med 150 mkr. Obligationerna emitterades på kurs 100.25 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 793 baspunkter till slutligt förfall. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 mkr av vilket…

Read more

Sveaviken Bostad och Nordsten Sveafastigheter förvärvar stationsnära byggrätter i Mariefred

Sveaviken Bostad och Nordsten, del av Sveafastigheter Bostad Group, har i ett gemensamägt bolag avtalat om att förvärva fastigheterna Loket 1, Loket 2, Lokföraren 1, Platån 3 och Platån 4 i Strängnäs kommun. Fastigheterna inrymmer idag bostadsbyggrätter om totalt ca 30 000 kvm ljus BTA flerbostadshus. Förvärvet sker som en bolagsaffär och det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 95,5 mkr.…

Read more

SIBS AB bokslutskommuniké 2020 – Stark tillväxt och fortsatt god lönsamhet

”Vi summerar ett framgångsrikt 2020 för SIBS och konstaterar att vårt målmedvetna arbete givit resultat. Vi har under året ökat såväl produktionstakt som färdigställda lägenheter väsentligt samt utökat vår byggrättsportfölj med flertalet nya projekt. Vi har också i linje med vår strategi förstärkt hela värdekedjan och samtliga koncernbolag har haft en stark tillväxt och fortsatt…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar fastigheter i centrala Enköping och planerar för upp till 300 lägenheter samt förskola

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 2 AB, avtalat om att förvärva fastigheterna Enköping Lillsidan 6:1, 5:3 och 5:4 som är centralt belägna i Enköping. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas uppgå till 95 Mkr och fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde är villkorat av att detaljplanen för fastigheterna vinner laga kraft vilket förväntas…

Read more

Sveaviken Bostad inleder samarbete med Nordsten Sveafastigheter och förvärvar fastigheter i Enköping

Sveaviken Bostad och Nordsten Fastigheter, del av Sveafastigheter Bostad Group, har genom ett gemensamägt nyskapat bolag avtalat om att förvärva fastigheterna Enköping Romberga 22:1 och 22:4. Fastigheterna inrymmer idag butiker, industri, kontor och lager. Detaljplan som medger drygt 20 000 kvm bostäder väntas gå ut på samråd under mitten av 2021. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår…

Read more

Sveaviken Bostad får markanvisning i Hässelby

Sveaviken Bostad AB har fått en markanvisning i Hässelby och planerar för cirka 100 lägenheter. Beslutet togs i Stockholm stads exploateringsnämnd torsdagen den 17 december. Markanvisningen sker inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby gård. Fastigheten ligger utmed Maltesholmsvägen. Priset för marken är satt till 7200 kr/kvm ljus BTA och tänkt exploatering är 6000 BTA. Byggstart…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i centrala Malmö och planerar för upp till 400 lägenheter

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 2 AB, avtalat om att förvärva fastigheten Malmö Tangenten 2 som är belägen i Sorgenfri i centrala Malmö. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas enligt 4500 kr/kvm ljus BTA och fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde är villkorat av att detaljplanen för fastigheterna vinner laga kraft vilket förväntas…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i Lund under uppförande med 75st hyresrätter

2020-12-15 Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 2 AB, avtalat om att förvärva Fastigheten Lund Parasollet 2 som är belägen i stadsdelen Brunnshög i Lund. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas uppgå till ca 180 Mkr. Säljare är Slättö Sveaviken Holding 1 AB som är ett Joint Venture mellan just Slättö och Sveaviken…

Read more

SIBS AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV SENIORT ICKE-SÄKERSTÄLLT GRÖNT OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

SIBS AB (publ) (”SIBS”) offentliggjorde den 19 oktober 2020 en emission av ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 400 mkr inom ett rambelopp om 600 mkr. Obligationslånet emitterades den 19 oktober 2020 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 800 baspunkter med slutligt förfall den 19 april 2024.SIBS har ansökt om notering…

Read more

SIBS AB (PUBL) EMITTERAR ETT SENIORT ICKE-SÄKERSTÄLLT GRÖNT OBLIGATIONSLÅN OM 400 MKR

2020-10-19 SIBS AB (publ) (”SIBS”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 400 mkr inom ett rambelopp om totalt 600 mkr. Obligationerna har en löptid om 3,5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 800 baspunkter och slutligt förfall den 19 april 2024. Lånet emitteras per den 19…

Read more