Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i centrala Malmö och planerar för upp till 400 lägenheter

Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 2 AB, avtalat om att förvärva fastigheten Malmö Tangenten 2 som är belägen i Sorgenfri i centrala Malmö. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas enligt 4500 kr/kvm ljus BTA och fastställs vid lagakraftvunnen detaljplan. Tillträde är villkorat av att detaljplanen för fastigheterna vinner laga kraft vilket förväntas…

Read more

Sveaviken Bostad förvärvar fastighet i Lund under uppförande med 75st hyresrätter

2020-12-15 Sveaviken Bostad AB har, genom det helägda dotterbolaget Sveaviken Holding 2 AB, avtalat om att förvärva Fastigheten Lund Parasollet 2 som är belägen i stadsdelen Brunnshög i Lund. Det överenskomna fastighetsvärdet beräknas uppgå till ca 180 Mkr. Säljare är Slättö Sveaviken Holding 1 AB som är ett Joint Venture mellan just Slättö och Sveaviken…

Read more

SIBS anställer hållbarhetschef

2020-12-07 SIBS har sedan starten 2016 haft som ambition att förändra byggindustrin i grunden. Genom en helintegrerad värdekedja möjliggörs optimering av varje del av processen, från projektering till färdigställande och långsiktig förvaltning. Hållbarhetsfrågorna är prioriterade i koncernens samtliga bolag, där bland andra Sveaviken Bostad ingår. Den 1 februari 2021 tillträder Jon Mellqvist som hållbarhetschef för koncernen.…

Read more

SIBS AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV SENIORT ICKE-SÄKERSTÄLLT GRÖNT OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

SIBS AB (publ) (”SIBS”) offentliggjorde den 19 oktober 2020 en emission av ett icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 400 mkr inom ett rambelopp om 600 mkr. Obligationslånet emitterades den 19 oktober 2020 och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 800 baspunkter med slutligt förfall den 19 april 2024.SIBS har ansökt om notering…

Read more

SIBS AB (PUBL) EMITTERAR ETT SENIORT ICKE-SÄKERSTÄLLT GRÖNT OBLIGATIONSLÅN OM 400 MKR

2020-10-19 SIBS AB (publ) (”SIBS”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 400 mkr inom ett rambelopp om totalt 600 mkr. Obligationerna har en löptid om 3,5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 800 baspunkter och slutligt förfall den 19 april 2024. Lånet emitteras per den 19…

Read more

Sveaviken Bostad sponsrar projekt för ökad social hållbarhet i Järva

SIBS AB:s dotterbolag Sveaviken Bostad AB har ingått sponsoravtal med BLING avseende deras satsning The Bridge. The Bridge är tänkt att bli en knytpunkt för nya entreprenörer i Kista Centrum med målet att driva på samhällsförändringen och minska utanförskap. Sveaviken Bostad jobbar kontinuerligt med social hållbarhet i alla sina projekt och har i och med sin…

Read more